Arkeologi

Arkeologisk undersökning av en boplats. Vi förväntar oss hitta rester efter boplatsaktiviteter i form av eldstäder, matlagningsgropar och avfall från redskapsproduktion. Det kan vara rester efter föremål i flinta, men också keramikfragment och föremål av metall.

Om kursen OBS Fåtal platser kvar!

Vimmerbyområdet är känt för sina storslagna fornlämningsmiljöer. Runt om i landskapet finns långt över 1000 gravar från sten-, brons- och järnålder.  I trakten har man funnit mängder med stenyxor och andra redskap från stenåldern 8000-1800 f.Kr. Bronsåldern är dock mindre framträdande, men enstaka indikationer på bosättning har påträffats och särskilt i trakterna kring Tuna. Påtagligast i landskapet är lämningar från järnåldern 500 f.Kr.-1050 e.Kr. och detta genom förekomsten av gravfält. Centralt i Vimmerby finns ett av Sveriges största vikingatida gravfält.

Idag har vi en förhållandevis god bild om miljöernas ålder och utbredning. Det saknas dock regelrätta arkeologiska undersökningar av förhistoriska boplatser .  Detta gör att vi i nuläget saknar mer ingående information om de förhistoriska epokerna. I denna kurs blir du som deltagare en aktiv del i framtagandet av denna nya kunskap.

Platsen för denna undersökning består av en boplats och vi tror att den kan innehålla spår över flera arkeologiska epoker.

Inga förkunskaper krävs

Era kurslärare är

Fil. lic. Arkeolog Michael Dahlin
Doktorand Arkeolog Kenneth Alexandersson

Antikvariskt ansvariga: Samarbetet mellan Vimmerby folkhögskola, Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap och Museiarkeologi Sydost har visat sig vara mycket givande och tillsammans bedriver vi sedan fem år tillbaka forskning om områdets forntid. Här ges kursdeltagarna möjlighet att aktivt delta i denna forskning genom denna arkeologiska undersökning.

Praktisk information

Inför kursstarten kommer ni att få ett brev från kursledaren där det bland annat kommer finnas praktisk information inför kursveckan. Undrar ni något gällande kursinnehållet kontaktar ni kursledaren enligt uppgifterna ovan, praktiska frågor kontaktar ni Agnetha på Vimmerby folkhögskola.