Socialpedagog
Sista ansökningsdag
15 april, 2024
Utbildning
2-årig eftergymnasial yrkesutbildning, heltid. Utbildningen ges inte på distans.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola

Särskild behörighet i Sv2/SVA2 på gymnasienivå samt 1 års yrkeserfarenhet.

För att ha möjlighet att bli antagen till utbildningen behöver du komma på någon av antagningsdagarna.

OBS! Ett utdrag från belastningsregistret behövs för att kunna gå ut på LIA/praktik.
Informationsdag
6-8 maj 2024 Antagningsdagar
Kostnader
För mer information eller frågor
Ann Jonsson
Ann Jonsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 010-357 57 24
Mob: 070-644 47 94
Deltagare som gör olika aktiviteter relaterade till undervisningen.
Socialpedagog

Socialpedagog

Har du god självkännedom, känsla för etiska värden och en positiv människosyn? Vill du utveckla din förmåga att möta människor i behov av olika typer av stöd? Vill du stödja, stötta och motivera människor som vill förändra sin livssituation?

Då passar yrket Socialpedagog dig!


Vad innebär arbetet som socialpedagog?

Arbetet som socialpedagog innebär att möta och hjälpa utsatta människor. Det kan handla om ungdomar som kommit snett i tillvaron, familjer som har behov av stöttning eller vuxna med psykiatriska och/eller missbruksproblem. Som socialpedagog arbetar du med att få människor mer delaktiga och inkluderade i samhällets gemenskap genom att stärka individens egen styrka och förmåga till förändring. Att stödja och motivera människor i förändring mot en bättre livssituation är ett meningsfullt och ständigt utvecklande arbete.


Inom vilka verksamheter kan en socialpedagog jobba?

Som socialpedagog kan du bland annat arbeta inom psykiatri, neuropsykiatri, missbruksvård och kriminalvård, samt med behandling och rehabilitering av ungdomar och vuxna i behov av stöd och hjälp. 

Kommunala verksamheter – förebyggande, uppsökande, behandlande och dagliga verksamheter inom socialtjänsten, socialpsykiatrin och olika målgrupper inom omsorgen samt skola.

Regional verksamhet –  Öppen- och slutenpsykiatri 

Statlig verksamhet – tvångsvård, kriminalvård. 

Privat och/eller ideell verksamhet – Behandlingshem, stödboende, kvinnojour, tjejjour 


Vad ingår i utbildningen?

Utbildningens upplägg är utformat tillsammans med företrädare för arbetslivet som också deltar kontinuerligt i utbildningen genom föreläsningar, och som handledare under LIA/praktik-kurserna. Utbildningen utvecklas hela tiden genom utvärderingar och nya riktlinjer och behov från arbetslivet, varför vi förändrar utbildningsplanen utifrån de behov som finns. 

I utbildningen ingår bl a:

 • Socialpedagogiskt behandlingsarbete. Här går vi igenom behandlingsmetoder inom missbruksvård och psykiatri, förändrings- och motivationsprocesser och  mångfaldsfrågor. Socialpedagogiken strävar efter att koppla ihop lärande och delaktighet, och fokuserar på samspelet och interaktionen mellan människor. 

 • Kommunikation. I kommunikationskursen går vi  igenom olika kommunikationsteorier och metoder och tränar på att samtala och kommunicera med människor i olika situationer, för att öka förmågan att motivera och hjälpa andra i deras förändringsprocesser.

 • Sociologi. Sociologin ger en inblick i olika samhällsstrukturer och belyser kriminalitet samt tar upp olika konflikthanteringsteorier. 

 • Specialpedagogik. Den här kursen ger dig kunskaper inom NPF (neuropsykiatriska funktionshinder), om olika diagnoser och olika strategier för att möta behov och förutsättningar.

 • Under utbildningen ingår tre LIA-perioder (lärande i arbete) fördelade på tre av de fyra terminerna. Här får du möjlighet att under handledning fördjupa dina teoretiska kunskaper och träna praktiskt, samt lära känna och prova på olika verksamheter som du kan komma att arbeta inom efter avslutad utbildning. 


Inom ramen för socialpedagogutbildningen på Vimmerby folkhögskola får du även

 • Grundutbildning i MI – motiverande samtal, för att öka din förmåga att genom samtal kunna motivera och hjälpa andra i deras förändringsprocesser. 

 • MHFA ( Mental Health First Aid) – Första hjälpen i psykisk hälsa för att öka kunskapen om hur du känner igen och kan hjälpa vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, trauman och akuta psykostillstånd.

 • Instruktörsutbildning i HLR ( hjärt- och lungräddning) och FH (Första Hjälpen) – Kunskaper som gör det möjligt att rädda liv och utbilda andra att rädda liv. Inom FH får du kunskaper om att hjälpa människor som råkar ut för skador, sjukdomsfall och olyckor. 


Om socialpedagogutbildningen på Vimmerby folkhögskola

1993 startade Vimmerby folkhögskola en behandlingsassistentutbildning på tre terminer. Dagens utbildning, på fyra terminer, har funnits sedan 2003 och den har genom åren förändrats utifrån behoven som uppstått i samhället. 

Vårt fokus är att ge dig som studerande verktyg för att kunna utföra ditt arbete som socialpedagog på bästa sätt, eftersom du ska kunna stödja, stötta och motivera människor som vill förändra sin livssituation. Målet är att de studerande, efter avslutad utbildning, ska ha bred kunskap, färdighet och kompetens för att kunna arbeta med människor med olika behov.

Folkhögskolan som utbildningsform värnar om hela människan. Här finns traditionen att även lägga vikt vid andra saker i lärandet utöver fakta och teori. Detta innebär att vi på socialpedagogutbildningen på Vimmerby folkhögskola lär oss både genom möten och utbyten av erfarenheter såväl som genom studier och inlämningsuppgifter.

I samarbete med arbetslivet anpassas utbildningen till aktuell forskning och erfarenhet. Detta gör att kurserna under utbildningen utvecklas hela tiden, vilket i sin tur kan innebära att utbildningens innehåll ser lite olika ut från år till år. Utbildningens olika kurser är en anpassning till högskolestudier om man är intresserad av att söka vidare efter genomgången utbildning.


Balsams logga

Socialpedagogutbildningen på Vimmerby folkhögskola  tillhör kvalitetsgranskningsorganisationen BALSAM – Yrkesutbildningar i socialpedagogiskt arbete. BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning.


Viktig information om antagningsprocessen

För att bli antagen ska du ha skickat in komplett ansökan med betygskopior och personligt brev där du berättar om dig själv, varför du vill gå utbildningen och eventuell yrkeserfarenhet. För att kunna bli antagen måste du komma på antagningsdag.  


Viktiga datum

15 april 2024 Sista ansökningsdag

Efter sista ansökningsdag skickas inbjudan till antagningsdagar ut via mejl till alla sökande.

6-8 maj 2024 Antagningsdagar

1 juni 2024 Antagningsbesked skickas ut via mejl

19 augusti 2024 Terminsstart

För att ha möjlighet att bli antagen till utbildningen behöver du komma på någon av antagningsdagarna!Vad får jag med mig efter avslutad utbildning?

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • lagar som styr verksamhetsområden och olika etiska värderingar som ligger till grund för människosyn och behandlingsmodeller
 • psykiatriska diagnoser samt farmakologisk kunskap matchat med diagnoserna enligt DSM-IV, ICD-10
 • behandlingsmetoder gällande missbruk, kunskaper i medikal terapi inom missbruksvård med utgångspunkt i riskbruk, missbruk och beroende
 • pedagogiska-, kunskaps- och evidensbaserade behandlingsteorier och metoder
 • kommunikationsteorier och samtalsmetodik
 • hur dokumentation görs på ett korrekt och tydligt sätt
 • Beteendevetenskapliga, psykiatriska, psykologiska teorier och metoder
 • akademisk uppsatsskrivning
 • utvecklingspsykologi, gruppsykologi och andra förklaringsteorier för mänskligt beteende
 • neuropsykiatri och vardaglig omvårdnad
 • behandlingsplaner
 • vad som får individer att bruka/missbruka beroendeframkallande medel
 • behandlarrollen
 • planering, genomförande, utvärdering och revidering av pedagogiskt arbete
 • ledarskap och organisation

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • bedöma lämplig behandling utifrån aktuell problematik
 • tillämpa lagar och förordningar som styr verksamhetsområdet
 • skriva yrkesrelevanta dokument och journaler
 • utvärdera och kvalitetssäkra slutförda klientinsatser
 • möta/bemöta människor i utsatta situationer
 • genomföra samtal utifrån strukturerade och oförberedda situationer
 • skriva en vetenskaplig uppsats
 • arbeta självständigt och i teamarbete
 • praktiskt genomföra kunskaps- och evidensbaserade behandlingsmetoder
 • kunna göra lämpliga värderingar och bedömningar och utifrån detta skapa lämpliga individuella planer såsom genomförandeplan, behandlingsplan och vårdplan
 • kunna leda grupper och individer
 • utföra vardaglig omvårdnad
 • kunna göra lämpliga värderingar och bedömningar utifrån individers situation
 • genomföra förändringsarbete
 • ha ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt i behandlingsarbetet
 • kontrollera sitt beteende utifrån en god självkännedom

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • kunna använda metoder vid olika missbruks- och neuropsykiatriska problem (Metodkompetens)
 • kunna bedöma, skatta och utvärdera ex genom olika värderingsinstrument (Bedömningskompetens)
 • kunna hantera svenska språket, dokumentera, föra journaler och revidera, bl.a. individuella planer (Dokumentationskompetens)
 • arbeta med god kunskap om lagar, förordningar och säkerhet (Juridisk kompetens)
 • ha förmågan att använda kunskaper och färdigheter utifrån olika beteendeteorier (Beteendekompetens)
 • ha förmåga att observera och bemöta psykiatriska symtom (Psykiatrisk kompetens)
 • ha förmåga att använda konflikthantering, samtalsmetoder och bemötande (Kommunikativ kompetens)
 • kunna ta ansvar, vara stresstålig, ha god självkännedom och känsla för etiska värden. (Personlighetskompetens)
 • ha samarbets- och empatisk förmåga samt en positiv människosyn med humanistiska värderingar (Relationskompetens)
 • verka i en pedagogisk roll (Pedagogisk kompetens)
 • arbeta med behandling för ungdomar och vuxnaLärare

Bilder från utbildningen