Socialpedagog
Utbildning
2-årig yrkesutbildning
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i Sv 2+3/ Svenska som andraspråk 2+3 och 1 års yrkeserfarenhet.

OBS! Ett utdrag från belastningsregistret behövs för att kunna gå ut på LIA/praktik.
Sista ansökningsdag
2022-04-15
Utbildningen startar
2022-08-22
Kostnader
För mer information eller frågor
socialpedagog grupp
Socialpedagog

Socialpedagog

Arbetet som socialpedagog innebär att du ägnar dig åt människor med olika typer av problem och svårigheter. Det kan till exempel vara missbrukare, utsatta barn eller personer med en psykiatrisk problematik. I ett sådant arbete behövs såväl erfarenhet som kunskap, inlevelseförmåga och engagemang. Att våga släppa kontrollen och lita på andra – en viktig kunskap!

Om utbildningen

Vår utbildning har funnits sedan 2003. Upplägget av utbildningen är utarbetat tillsammans med företrädare för arbetslivet som också deltar kontinuerligt i utbildningen genom föreläsningar och som handledare under LIA (lärande i arbetslivet) kurserna.

Utbildningen är inriktad mot arbete med människor med psykosocial problematik.

Framtida yrke som socialpedagog innebär att du har kunskaper, färdigheter och kompetens för arbete inom olika verksamheter som vänder sig till barn, ungdomar, vuxna och/eller familjer som har behov av stöd- och hjälpinsatser. När du är färdig med din utbildning har du möjlighet att arbeta inom statlig, kommunal, landsting, privat och/eller ideell verksamhet. Det kan till exempel vara inom psykiatri, neuropsykiatri, skola, missbruksvård, kriminalvård, förebyggande arbete, behandling och rehabilitering av ungdomar och vuxna i behov av stöd och hjälp. De människor du kan komma möta i din roll som socialpedagog kan ha flera typer av problem. Svårigheterna låter sig sällan förklaras med någon enskild modell utan kräver i allmänhet ett tvärvetenskapligt synsätt för att kunna förstås och åtgärdas. Det är orsaken till att  yrkesutbildningen på Vimmerby folkhögskola bedrivs tvärvetenskapligt – i så kallade studiekurser. Härigenom ges inte bara gedigna kunskaper om enskildheter utan också förmågan att kunna integrera kunnandet till en begriplig helhet.

Arbete med utsatta människor – oavsett om det handlar om ungdomar som kommit snett i tillvaron eller vuxna med missbruksproblem – är krävande och ibland påfrestande. Men det är alltid meningsfullt och ständigt utvecklande.

Det kommer med stor säkerhet finnas ett stort behov av socialpedagoger. Socialstyrelsen efterfrågar arbetskraft som kan ta hand om människor med missbruksproblem, kriminalitet, psykisk ohälsa och andra grupper i behov av stödinsatser. Antalet människor i dessa grupper kommer med stor sannolikhet att öka, bli fler.

Observera att denna utbildning utvecklas hela tiden genom utvärderingar och nya krav/behov från arbetslivet. Av det skälet kommer utbildningsplanen att förändras utifrån de behov som finns. Var därför observant på att utbildningsplanen förändras från år till år!

Utbildningens mål

Målet är att de studerande ska ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna arbeta med människor som är i behov av olika typer av stödinsatser. Av den anledningen lägger utbildningen stor vikt vid den studerandes förmåga att se och kunna agera utifrån uppkomna situationer som i allmänhet inte kan förutses. Ett viktigt redskap i sin yrkesroll som socialpedagog är sin egen personlighet i mötet med människor som behöver stöd och hjälp. Kunskap och kännedom om sig själv är alltså en nödvändighet för detta yrke. Därför passar folkhögskolestudier väldigt bra som inlärningsform där man värnar om hela människan. Här finns traditionen att fokusera på andra saker i lärandet än enbart fakta och teori. Det är en utmärkt miljö för att lära sig förstå sig själv i förhållande till andra. Teorin är navet i utbildningshjulet, men tillsammans med olika erfarenheter får det hjulet att röra sig.

Vi tillhör kvalitetsgranskningsorganisationen BALSAM: behandlingspedagog.nu

Liknande kurser

Utbildningsplan

kurs-1-docx

kurs-2-docx

kurs-3-docx

kurs-4-docx

kurs-5-docx

kurs-6-docx

kurs-7-docx

kurs-8-docx

kurs-9-docx

Kurser

I samarbete med arbetslivet anpassas utbildningen till aktuell forskning och erfarenhet. Detta gör att kurserna under utbildningen utvecklas hela tiden vilket kan innebära att utbildningens innehåll ser lite olika ut år från år. Utbildningens olika kurser är en anpassning till högskolestudier om man är intresserad av att söka vidare utbildningar efter genomgången utbildning.

Kurser
Introduktion till socialpedagogiskt behandlingsarbete 5 veckor
LIA1 8 veckor
Psykiatriska och psykologiska utgångspunkter 14 veckor
LIA 2 8 veckor
Kommunikation 6 veckor
Socialpedagogiskt behandlingsarbete 19 veckor
Sociologi ur olika perspektiv 4 veckor
Uppsatsarbete 6 veckor
LIA 3 8 veckor

Efter utbildningen

Efter avslutat utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • lagar som styr verksamhetsområden och olika etiska värderingar som ligger till grund för människosyn och behandlingsmodeller
 • psykiatriska diagnoser samt farmakologisk kunskap matchat med diagnoserna enligt DSM-IV, ICD-10
 • behandlingsmetoder gällande missbruk, kunskaper i medikal terapi inom missbruksvård med utgångspunkt i riskbruk, missbruk och beroende
 • pedagogiska-, kunskaps- och evidensbaserade behandlingsteorier och metoder
 • kommunikationsteorier och samtalsmetodik
 • hur dokumentation görs på ett korrekt och tydligt sätt
 • Beteendevetenskapliga, psykiatriska, psykologiska teorier och metoder
 • akademisk uppsatsskrivning
 • utvecklingspsykologi, gruppsykologi och andra förklaringsteorier för mänskligt beteende
 • neuropsykiatri och vardaglig omvårdnad
 • behandlingsplaner
 • vad som får individer att bruka/missbruka beroendeframkallande medel
 • behandlarrollen
 • planering, genomförande, utvärdering och revidering av pedagogiskt arbete
 • ledarskap och organisation

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • bedöma lämplig behandling utifrån aktuell problematik
 • tillämpa lagar och förordningar som styr verksamhetsområdet
 • skriva yrkesrelevanta dokument och journaler
 • utvärdera och kvalitetssäkra slutförda klientinsatser
 • möta/bemöta människor i utsatta situationer
 • genomföra samtal utifrån strukturerade och oförberedda situationer
 • skriva en vetenskaplig uppsats
 • arbeta självständigt och i teamarbete
 • praktiskt genomföra kunskaps- och evidensbaserade behandlingsmetoder
 • kunna göra lämpliga värderingar och bedömningar och utifrån detta skapa lämpliga individuella planer såsom genomförandeplan, behandlingsplan och vårdplan
 • kunna leda grupper och individer
 • utföra vardaglig omvårdnad
 • kunna göra lämpliga värderingar och bedömningar utifrån individers situation
 • genomföra förändringsarbete
 • ha ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt i behandlingsarbetet
 • kontrollera sitt beteende utifrån en god självkännedom

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • kunna använda metoder vid olika missbruk och neuropsykiatriska problem (Metodkompetens)
 • kunna bedöma, skatta och utvärdera ex genom olika värderingsinstrument (Bedömningskompetens)
 • kunna hantera svenska språket, dokumentera, föra journaler och revidera, bl.a. ind. planer (Dokumentationskompetens)
 • arbeta med god kunskap om lagar, förordningar och säkerhet (Juridisk kompetens)
 • ha förmågan att använda kunskaper och färdigheter utifrån olika beteendeteorier (Beteendekompetens)
 • ha förmåga att observera och bemöta psykiatriska symtom (Psykiatrisk kompetens)
 • ha förmåga att använda konflikthantering, samtalsmetoder och bemötande (Kommunikativ kompetens)
 • kunna ta ansvar, vara stresstålig, ha god självkännedom och känsla för etiska värden. (Personlighetskompetens)
 • ha samarbets- och empatisk förmåga samt en positiv människosyn med humanistiska värderingar (Relationskompetens)
 • verka i en pedagogisk roll (Pedagogisk komp)
 • arbeta med behandling för ungdomar och vuxna

Lärare

Bilder från utbildningen