Fritidsledare

Fritidsledarutbildningen vid Vimmerby folkhögskola är en tvåårig yrkesutbildning med inriktning mot; Socialpedagogiskt ledarskap.

Om utbildningen

Fritidsledarutbildningen syftar till ett professionellt arbete med människor. Det förutsätter ett stort engagemang och en humanistisk människosyn präglat av ett salutogent förhållningssätt. Utbildningen kopplar teori och praktiskt handlande där du hela tiden ska ha ett reflekterande förhållningssätt. Som studerande ska du utveckla förmågor att göra självständiga och kritiska bedömningar samt att självständigt utskilja, formulera och lösa problem som kan uppstå i yrkesrollen fritidsledare.

Genom att jobba med projekt och arrangemang får du en bra inblick i hur du arbetar i offentlig såväl som civilsamhällets verksamheter. Vi använder friluftsliv som metod för grupp- och självkännedom. 

Utbildningen i beteendevetenskapliga ämnen kan ge möjlighet till fortsatta studier i pedagogik och sociologi vid vissa universitet och högskolor.

Fritidsledaren kan med sin utbildningsbakgrund arbeta som fritidsledare, ungdomspedagog eller ungdomsledare med målgrupp unga och unga vuxna men även generellt med människors fritid.

Fritidsledarutbildningen är en del av Fritidsledarskolorna i Sverige - fritidsledare.se -och utgår från en gemensam central utbildningsplan.

Utbildningens mål

  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar.
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem som kan uppstå i yrkesrollen fritidsledare. 
  • Att se människors möjligheter och att ha ett främjande förhållningssätt, vetenskapligt benämnt som salutogent.
  • Att ha förmågan att se helhetsperspektivet på individer, grupper och samhälle, samt en vilja att utveckla och förändra. 
  • Att ha förmågan att organisera och leda samt kunna hantera konflikter. 
  • Att kritiskt granska kunskap samt genom reflektion dra konsekvenser av detta. 
  • Att självständigt ta ansvar, leda och slutföra aktiviteter. 

Kursmomenten omfattar

Pedagogik/Ledarskap 30 poäng
Kunskap om pedagogiska teorier i ett historiskt och samhälleligt perspektiv samt didaktik och ledarskap, konsten att leda människor för att kunna tillämpa dessa praktiskt i fritidsledarrollen.

Sociologi 20 poäng
Kunskap i sociologiska och socialpsykologiska teorier, att förstå människors handlingar för att kunna tillämpa dessa praktiskt i olika grupp- och arbetssituationer.

Metodik 18 poäng (varav minst 12 poäng är verksamhetsförlagt lärande)
Kunskap om metodikens teori, där den studerande ska praktisera olika metoders möjligheter.

Fritidspedagogik 4 poäng
Kunskap i begreppet fritid och fritidsarbete ur ett samhällsperspektiv.

Kommunikation 8 poäng
Kunskap och förståelse av mänsklig kommunikation, att kunna uttrycka sig såväl i tal som i skrift.

I kursen ingår även

Projektverksamhet, utomhuspedagogik, temadagar, studiebesök och studieresor. 

Verksamhetsförlagt lärande

Praktikperioderna har du möjlighet att göra på hemorten.