Socialpedagog

Arbetet som socialpedagog innebär att du ägnar dig åt människor med olika typer av problem och svårigheter. Det kan till exempel vara missbrukare, utsatta barn eller personer med en psykiatrisk problematik. I ett sådant arbete behövs såväl erfarenhet som kunskap, inlevelseförmåga och engagemang. Att våga släppa kontrollen och lita på andra - en viktig kunskap!

Om utbildningen

Vår utbildning har funnits sedan 2003. Upplägget av utbildningen är utarbetat tillsammans med företrädare för arbetslivet som också deltar kontinuerligt i utbildningen genom föreläsningar och som handledare under LIA (lärande i arbetslivet) kurserna.

Utbildningen är inriktad mot arbete med människor med psykosocial problematik.

Framtida yrke som socialpedagog innebär att du har kunskaper, färdigheter och kompetens för arbete inom olika verksamheter som vänder sig till barn, ungdomar, vuxna och/eller familjer som har behov av stöd- och hjälpinsatser. När du är färdig med din utbildning har du möjlighet att arbeta inom statlig, kommunal, landsting, privat och/eller ideell verksamhet. Det kan till exempel vara inom psykiatri, neuropsykiatri, skola, missbruksvård, kriminalvård, förebyggande arbete, behandling och rehabilitering av ungdomar och vuxna i behov av stöd och hjälp. De människor du kan komma möta i din roll som socialpedagog kan ha flera typer av problem. Svårigheterna låter sig sällan förklaras med någon enskild modell utan kräver i allmänhet ett tvärvetenskapligt synsätt för att kunna förstås och åtgärdas. Det är orsaken till att  yrkesutbildningen på Vimmerby folkhögskola bedrivs tvärvetenskapligt – i så kallade studiekurser. Härigenom ges inte bara gedigna kunskaper om enskildheter utan också förmågan att kunna integrera kunnandet till en begriplig helhet.

Arbete med utsatta människor - oavsett om det handlar om ungdomar som kommit snett i tillvaron eller vuxna med missbruksproblem - är krävande och ibland påfrestande. Men det är alltid meningsfullt och ständigt utvecklande.

Det kommer med stor säkerhet finnas ett stort behov av socialpedagoger. Socialstyrelsen efterfrågar arbetskraft som kan ta hand om människor med missbruksproblem, kriminalitet, psykisk ohälsa och andra grupper i behov av stödinsatser. Antalet människor i dessa grupper kommer med stor sannolikhet att öka, bli fler.

Observera att denna utbildning utvecklas hela tiden genom utvärderingar och nya krav/behov från arbetslivet. Av det skälet kommer utbildningsplanen att förändras utifrån de behov som finns. Var därför observant på att utbildningsplanen förändras från år till år!

Utbildningens mål

Målet är att de studerande ska ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna arbeta med människor som är i behov av olika typer av stödinsatser. Av den anledningen lägger utbildningen stor vikt vid den studerandes förmåga att se och kunna agera utifrån uppkomna situationer som i allmänhet inte kan förutses. Ett viktigt redskap i sin yrkesroll som socialpedagog är sin egen personlighet i mötet med människor som behöver stöd och hjälp. Kunskap och kännedom om sig själv är alltså en nödvändighet för detta yrke. Därför passar folkhögskolestudier väldigt bra som inlärningsform där man värnar om hela människan. Här finns traditionen att fokusera på andra saker i lärandet än enbart fakta och teori. Det är en utmärkt miljö för att lära sig förstå sig själv i förhållande till andra. Teorin är navet i utbildningshjulet, men tillsammans med olika erfarenheter får det hjulet att röra sig.

 

 

 Vi tillhör kvalitetsgranskningsorganisationen BALSAM:behandlingspedagog.nu