Efter utbildningen

Efter avslutat utbildning ska den studerande ha kunskaper om

• lagar som styr verksamhetsområden och olika etiska värderingar som ligger till grund för människosyn och behandlingsmodeller

• psykiatriska diagnoser samt farmakologisk kunskap matchat med diagnoserna enligt DSM-IV, ICD-10

• behandlingsmetoder gällande missbruk, kunskaper i medikal terapi inom missbruksvård med utgångspunkt i riskbruk, missbruk och beroende

• pedagogiska-, kunskaps- och evidensbaserade behandlingsteorier och metoder

• kommunikationsteorier och samtalsmetodik

• hur dokumentation görs på ett korrekt och tydligt sätt

• Beteendevetenskapliga, psykiatriska, psykologiska teorier och metoder

• akademisk uppsatsskrivning

• utvecklingspsykologi, gruppsykologi och andra förklaringsteorier för mänskligt beteende

• neuropsykiatri och vardaglig omvårdnad

• behandlingsplaner

• vad som får individer att bruka/missbruka beroendeframkallande medel

• behandlarrollen

• planering, genomförande, utvärdering och revidering av pedagogiskt arbete

• ledarskap och organisation

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

• bedöma lämplig behandling utifrån aktuell problematik

• tillämpa lagar och förordningar som styr verksamhetsområdet

• skriva yrkesrelevanta dokument och journaler

• utvärdera och kvalitetssäkra slutförda klientinsatser

• möta/bemöta människor i utsatta situationer

• genomföra samtal utifrån strukturerade och oförberedda situationer

• skriva en vetenskaplig uppsats

• arbeta självständigt och i teamarbete

• praktiskt genomföra kunskaps- och evidensbaserade behandlingsmetoder

• kunna göra lämpliga värderingar och bedömningar och utifrån detta skapa lämpliga individuella planer såsom genomförandeplan, behandlingsplan och vårdplan

• kunna leda grupper och individer

• utföra vardaglig omvårdnad

• kunna göra lämpliga värderingar och bedömningar utifrån individers situation

• genomföra förändringsarbete

• ha ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt i behandlingsarbetet

• kontrollera sitt beteende utifrån en god självkännedom

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

• kunna använda metoder vid olika missbruk och neuropsykiatriska problem (Metodkompetens)

• kunna bedöma, skatta och utvärdera ex genom olika värderingsinstrument (Bedömningskompetens)

• kunna hantera svenska språket, dokumentera, föra journaler och revidera, bl.a. ind. planer

  (Dokumentationskompetens)

• arbeta med god kunskap om lagar, förordningar och säkerhet (Juridisk kompetens)

• ha förmågan att använda kunskaper och färdigheter utifrån olika beteendeteorier (Beteendekompetens)

• ha förmåga att observera och bemöta psykiatriska symtom (Psykiatrisk kompetens)

• ha förmåga att använda konflikthantering, samtalsmetoder och bemötande (Kommunikativ kompetens)

• kunna ta ansvar, vara stresstålig, ha god självkännedom och känsla för etiska värden. (Personlighetskompetens)

• ha samarbets- och empatisk förmåga samt en positiv människosyn med humanistiska värderingar

  (Relationskompetens)

• verka i en pedagogisk roll (Pedagogisk komp)

• arbeta med behandling för ungdomar och vuxna