Mer information

Innehåll/ Utbildningsplan

Kurs 1. Introduktion till behandlingspedagogiskt arbete (40 p )

Syftet med kursen är att studera grundläggande moment i det behandlingspedagogiska arbetet. Fokus ligger på människosyn, etiska grunder och de lagar som reglerar yrkesrollen.
Målet
är att den studerande utifrån behandlarrollen, efter avslutad kurs, ska ha kunskaper och färdigheter om:
• olika människosynsperspektiv
• etiska utgångspunkter
• frivilliglagar som styr verksamhetsområdet
• tvångslagar som styr verksamhetsområdet
• etik och människosyn för att därigenom kunna möta/bemöta människor i olika situationer
• jämställdhet och genusaspekter ur arbetsperspektiv
• att arbeta självständigt och i grupp på ett reflekterande sätt
• att problematisera egna etiska utgångspunkter och människosyner

Kurs 2. LIA 1 8 veckor (40 p)

Syftet med kursen är att studerande ska träna sina kunskaper och färdigheter i kontakter med och relationer till olika individer under handledning. Studenterna ska få en god kunskap om och förståelse för det behandlingspedagogiska arbetet.
Målet
är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper och färdigheter utifrån behandlarrollen att
• översiktligt beskriva en helhetssyn av miljöer, förhållanden, organisation och förutsättningar i verksamheten
• översiktligt beskriva arbetsplatsens organisation
• beskriva och göra bedömningar av klienternas vanligaste problembilder
• beskriva utifrån vilka utgångspunkter (lagstöd) individerna är placerade
• beskriva vilka etiska diskussioner som finns inom verksamheten
• beskriva vilken/vilka människosyn/er som finns inom verksamheten
• med handledarstöd arbeta med olika behandlingsmetoder
• dokumentera och reflektera över ovan nämnda punkter

Kurs 3 Psykiatriska och psykologiska utgångspunkter (60 p)

Syftet med kursen är att studera människors utveckling ur olika perspektiv. Psykiatridelen studeras bl.a. utifrån diagnossystemet DSM-IV samt ICD-10. Kursen innehåller gruppsykologiska moment, viss farmakologisk behandling samt vardaglig omvårdnad inom psykiatri och missbruk.
Målet
är att den studerande efter avslutad kurs, utifrån behandlarrollen, ska ha kunskaper och färdigheter
• om psykologiska och pedagogiska processer och om hur människan utvecklas
• att beskriva psykiatriska diagnoser och föreslå behandlingsmetoder
• att bedriva psykologiska processer i grupp och att kunna bemöta människor i olika situationer
• om relevant farmakologi• att utföra vardaglig omvårdnad
• att beskriva skillnaden mellan riskbruk, missbruk och beroende
• att göra lämpliga värderingar och bedömningar utifrån uppsatta mål
• att ansvarsfullt arbeta och reflektera såväl självständigt som i grupp
* om HLR och FÖRSTA HJÄLPEN

Kurs 4 LIA2 8 veckor (40 p)

Syftet med kursen är att studerande ska träna sina kunskaper och färdigheter i kontakter med och relationer till olika individer under handledning. Studenterna ska få en god kunskap om och förståelse för det behandlingspedagogiska arbetet

Målet är att den studerande efter avslutad kurs, utifrån behandlarrollen, ska ha kunskaper och färdigheter
• om psykologiska och pedagogiska processer och om hur människan utvecklas
• att beskriva psykiatriska diagnoser och föreslå behandlingsmetoder• att bedriva psykologiska processer i grupp och att kunna bemöta människor i olika situationer
• att utföra vardaglig omvårdnad och stöd
• att göra lämpliga värderingar och bedömningar utifrån uppsatta mål
• att ansvarsfullt arbeta och reflektera såväl självständigt som i grupp

Kurs 5. Kommunikation och konflikthantering (30p)

Syftet med kursen är att studera kommunikationsteori och metodik för att få förståelse för förhållningssätt och genomförande av samtal och dokumentation i behandlarrollen. Kursen betonar kommunikation och reflektion i samtal,
muntligt framträdande inför grupp samt konflikthantering
Målet
är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper och färdigheter utifrån behandlarrollen att
• förstå olika kommunikationsteorier och metoder
• utföra professionella samtal, MI grundutbildning
• granska och reflektera över egen och andras kommunikation
• samtala och kommunicera med människor i utsatta situationer
* samtala om, hantera eventuella konflikter
• genomföra och observera filminspelat samtal
• ansvarsfullt arbeta och reflektera såväl självständigt som i grupp

Kurs 6. Socialpedagogiskt behandlingsarbete (85 p)

Syftet med kursen är att studera teoretiska grunder och tillämpning i pedagogik och behandlingsarbete samt fördjupa förmågan till ett professionellt förhållningssätt.
Målet
är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper och färdigheter utifrån behandlarrollen att
• använda evidensbaserade metoder i behandlingsarbete
• behärska några av de vanligast förekommande beteendevetenskapliga teorier och metoder
• planera, genomföra, utvärdera, dokumentera, revidera och kvalitetssäkra olika typer av behandlingsarbete
• förstå och hantera lagar, förordningar samt säkerhet i behandlingsarbete
• bedöma lämplig behandling utifrån aktuell problematik
• på ett professionellt sätt bemöta människor i utsatta situationer
• leda individer och grupper
• analysera och genomföra förändringsarbete
• arbeta självständigt och i grupp på ett reflekterande och ansvarsfullt sätt
• reflektera utifrån olika perspektiv över den egna insatsen i behandlarrollen

Kurs 7.  Socialpedagogiskt yrkeskompetens (35p)

Syftet med kursen är att studerande ska fördjupa sig inom yrkesrollen som behandlingspedagog ur ett flerdimensionellt perspektiv där de kompetenser yrkeslivet efterfrågar fördjupas.
Målet
är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper, färdigheter och kompetenser i behandlarrollen
• inom pedagogik, psykiatri, behandling och dokumentation
• att kunna använda styrdokument
• om risken för suicid, hot och våld
• att ha kunskap om jämställdhet och genusaspekter ur arbetsperspektiv
• att reflektera utifrån olika perspektiv över den egna insatsen i behandlarrollen

Kurs 8. Examensarbete (30p)

Syftet med kursen är att studerande på ett vetenskapligt sätt ska kunna skriva ett självständigt arbete utifrån ett yrkesrelevant ämnesområde samt kunna förstå och analysera vetenskapliga skrifter och redovisningar.
Målet
är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper och färdigheter tifrån behandlarrollen att
• utveckla och förstå vetenskapsteorier och metoder
• utveckla förmågan till ett analytiskt och reflekterande arbetssätt
• utföra ett självständigt skriftligt examensarbete utifrån ett yrkesrelevant ämnesområde
• använda vetenskapliga metoder för kunskapsinhämtning
• redogöra för arbetsprocessen och den införskaffade kunskapen
• opponera på annat examensarbete

Kurs 9. LIA 3 8 veckor (40 p)

Syftet med kursen är att studerande ska genomföra lärande i arbetslivet under kvalificerad handledning där studerande får ta allt större ansvar med möjlighet att fördjupa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.
Målet
är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper, färdigheter och kompetenser i behandlarrollen för att
• på ett reflekterande, ansvarstagande och professionellt sätt agera i arbetsgruppen
• utföra dokumentation och utvärdering av genomförda behandlingsinsatser• bidra till LIA-platsens utveckling i behandlingsarbetet
• dokumentera och redovisa om LIA-platsens ledarskap och behandlingsarbete
• behärska begreppen kontaktperson och kontaktmannaskap med avseende på att förbereda, genomföra, utvärdera och revidera behandlingsinsatser för klienten